Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa www.tinkabublinka.sk a e-shopu https://www.tinkabublinka.sk/eshop/ a zodpovednej osoby

PaedDr. Kristína Bartošová, DIČ 1075583685 so sídlom Hradná 1198/4, 914 41 Nemšová-Ľuborča, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií.

PaedDr. Kristína Bartošová, DIČ 1075583685, spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet PaedDr. Kristíny Bartošovej), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov PaedDr. Kristínou Bartošovou je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľom web stránky a e-shopu PaedDr. Kristínou Bartošovou.

 Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti PaedDr. Kristíny Bartošovej.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Registrácia a prevádzka e-shopu https://www.tinkabublinka.sk/eshop/

PaedDr. Kristína Bartošová, DIČ 1075583685 spracúva na na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov PaedDr. Kristínou Bartošovou, je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

PaedDr. Kristína Bartošová, spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

d. Riešenie sťažností zákazníkov

PaedDr. Kristína Bartošová spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal, aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

e. Súťaže na Facebooku

PaedDr. Kristína Bartošová spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom svojich kont zriadených na Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom súťaží, PaedDr. Kristínou Bartošovou je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika – ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

f. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, PaedDr. Kristína Bartošová bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika – ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

g. Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa PaedDr. Kristíny Bartošovej

PaedDr. Kristína Bartošová spracúva na účely uplatňovania nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby PaedDr. Kristínou Bartošovou, údaje uvedené v žalobe proti PaedDr. Kristíne Bartošovej, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov PaedDr. Kristíny Bartošovej.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov PaedDr. Kristíny Bartošovej. Oprávneným záujmom je pritom ochrana jej majetku, ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči PaedDr. Kristíne Bartošovej.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči PaedDr. Kristíne Bartošovej uplatňované nároky alebo počas ktorej si PaedDr. Kristína Bartošová môže uplatniť svoje vlastné nároky.

h. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa PaedDr. Kristíny Bartošovej

PaedDr. Kristína Bartošová ako prevádzkovateľ e-shopu https://www.tinkabublinka.sk/eshop/ na webstránke www.tinkabublinka.sk, spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov PaedDr. Kristínou Bartošovou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním PaedDr. Kristíny Bartošovej.

a)  písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby

b)  elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c)  telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

d)  Príslušné právne predpisy Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.